top of page
  • Zdjęcie autoraAgat - Hotel Łódź

Regulamin Hotelu Agat w Łodzi

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę

w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§ 1

1. Pomieszczenia mieszkalne w Hotelu zwane pokojami, wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00 i kończy się o godzinie 12.00 dnia następnego.

3. Gość hotelowy posiadając rezerwację może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 9.00 do 14.00 w dniu, w którym rozpoczyna się pobyt, jeśli pokój ten jest przygotowany.

§ 2

1. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu w Hotelu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

2. Życzenie przedłużenia pobytu (poza okres wskazany w dniu przybycia) gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00.

3. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu (najmu) w przypadku braku miejsc.

§ 3

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług gość

jest proszony o zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

2.Hotel ma obowiązek zapewnić:

  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

  2. bezpieczeństwo pobytu w tym również zachowanie tajemnicy informacji o gościu,

  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych

w Hotelu,

  1. sprzątanie pokoju oraz wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie;

  2. sprawną pod względem technicznym usługę w przypadku wystąpienia usterek niemożliwych do usunięcia Hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§ 4

Na życzenie gościa Hotel świadczy nieodpłatnie usługi:

-udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

-budzenie o wyznaczonej godzinie,

-przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w hotelowych skrzynkach

depozytowych w czasie pobytu gościa w hotelu, -przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przechowania bagażu w terminach

innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu podręcznego), -dokonywanie rezerwacji w innych hotelach, -wypożyczanie żelazka, suszarki itp.

§ 5

1.Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej zaistnieniu.

§ 6

Gości hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który uregulował należną za pobytu opłatę.

§ 7

l. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.

2. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 22.00 do 7.00 dnia następnego.

3.Zachowanie gości korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym gościom. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie nie przestrzegającej niniejszego Regulaminu.

§8

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi

i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.

  1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

  2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju hotelowym grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń podobnych,

nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§9

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa w pokoju hotelowym będą gromadzone w hotelowym biurze rzeczy znalezionych, prowadzonym przez służbę pięter przez okres roku.

Odesłanie tych przedmiotów będzie mogło być dokonane na wyraźne życzenie gościa za zaliczeniem pocztowym na jego koszt.

§10

W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia zakazu palenia na terenie całego Hotelu.

Za naruszenie zakazu obowiązuje kara w wysokości minimum 500,00 zł

§11

Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą – 30 zł/doba. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.


Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające i korzystające z usług Hotelu.コメント


Kotwica 1
bottom of page